هنر های تجسمی

هنر های تجسمی

طراحی بدوی ترین شیوه ی آفرینش هنری است…یک قلم و یک برگه کاغذ کافی است…دنیا از آن ما خواهد بود…طراحی مهارتی است که قابل یادگیری است اما گام هایی دارد که طی کردن آنها می تواند ما را در فرآیند آفرینش هنری یاری رساند.

پست های محبوب

اخبار داغ